Royal Thai Consulate General - Vancouver
             
   

 The Consulate

-Home
-The Consulate
-Consular Services
-บริการกงสุล
-Visas
-Visa Fees
-Hiring Workers
-Download Forms
-Consulate Events
-หนังสือเดินทาง
-การเลือกตั้ง
-วัดไทย
-สมาคมไทย
-เมนูจากบ้านกงสุลใหญ่
-Ottawa Embassy
For Canadians
 Western Canada
-Canada
-Alberta
-British Columbia
-Yukon
-Canada Links
-Citizenship and Immigration Canada
-Immigrant Settlement Agencies
 เมืองไทย
 ในใจคุณ
เมืองไทย
ในใจคุณ
FaceBook
  Print  E-mail 
การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

     เนื่องจากหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ คือ รูปถ่ายใบหน้า และลายนิ้วมือ ดังนั้นผู้ร้องฯ จึงต้องเดินทางไปสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางด้วยตนเอง 


เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคคลทั่วไป
 • แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด (Download)
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ร้องฯ (สำเนา 1 ชุด)
 • หนังสือเดินทางปัจจุบัน (สำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายและหน้าที่มีการต่ออายุอย่างละ 1 ชุด)

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ร้องฯไม่สามารถนำเอกสารข้างต้นมาแสดงได้ ผู้ร้องฯ ต้องทำบันทึกชี้แจง เหตุขัดข้อง พร้อมทั้งนำเอกสารอื่นที่ยืนยันว่าผู้ร้องฯ เป็นบุคคลสัญชาติไทยจริงมาแสดง อาทิ ใบขับขี่ไทย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเป็นกรณีไป


เอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม:

 กรณีผู้ยื่นคำร้องฯ เป็นผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์)

 • ต้นฉบับสูติบัตรไทย (สำเนา 1 ชุด)
 • ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา-มารดาและผู้เยาว์ (สำเนาอย่างละ 1 ชุด)
 • บิดาและมารดาของผู้เยาว์ต้องมาลงนามในสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหาย สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศในแบบคำร้องที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง

หมายเหตุ:

 • กรณีที่บิดาหรือมารดา ไม่สามารถมาลงนามด้วยตนเองได้ ให้นำหนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม ที่ได้ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่กงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย ซึ่งรับรองลายมือชื่อบิดาหรือมารดามาแสดงด้วย
 • กรณีที่บิดา และ/หรือ มารดาพำนักอยู่ที่ประเทศไทย บิดา หรือ มารดาต้องไปทำ หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือทำผ่านที่ว่าการอำเภอ (ในต่างจังหวัด)
 • กรณีบิดาและมารดา จดทะเบียนหย่าแล้ว ผู้มีอำนาจปกครองบุตรจะเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียว โดยต้องมีทะเบียนหย่าที่มีการบันทึกให้เป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรมาแสดงด้วย
** แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม (Download) **

กรณีผู้ยื่นคำร้องฯ เป็นข้าราชการหรือนักศึกษาที่ลาศึกษาต่อหรือได้รับทุน

 • ขอต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงไปแสดง พร้อมกับสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ผู้ขอต้องมีบันทึกจากส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้เดินทางไปราชการต่างประเทศได้
 • ผู้ขอต้องนำหนังสือจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดที่มีถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอให้ออกหนังสือเดินทางราชการแก่ผู้ขอมาแสดง
 • ข้าราชการและนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.ให้ยื่นเรื่องและขอหนังสือรับรองจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐฯ ก่อน (สำเนา 1 ชุด)
 • ข้าราชการและนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ ก.พ. จะต้องยื่นหนังสือของส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อหรือให้ทุนการศึกษา (สำเนา 1 ชุด)

กรณีผู้ยื่นคำร้องฯ เป็นพระภิกษุ

 • สำเนามติมหาเถระสมาคมอนุมัติการออกหนังสือเดินทาง ซึ่งระบุชื่อ ฉายา และนามสกุล
 • หนังสือเดินทางปัจจุบัน (สำเนา 1 ชุด)
 • ใบสุทธิพระภิกษุ (สำเนา 1 ชุด)
 • ทะเบียนบ้าน/วัด (สำเนา 1 ชุด)

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมสำหรับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เล่มละ 40 ดอลลาร์แคนาดา

การรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ร้องฯ สามารถรับเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ประมาณ 4 สัปดาห์ภายหลังจากยื่นคำร้อง ผู้ร้องฯ สามารถรับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3 วิธี คือ

 • มารับด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงด้วย
 • ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน โดยต้องนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงด้วย
 • ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยที่สถานกงสุลใหญ่ฯ กำหนดเวลายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเวลา 13.30-17.00 น. และกระบวนการบันทึกข้อมูลต้องใช้เวลานานประมาณ 30 นาทีต่อคนจึงประสงค์จะยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางนัดหมายล่วงหน้า ทางโทรศัพท์หมายเลข  (604) 687-1143  (604) 687-1143 เพื่อกำหนดวันและเวลานัดหมายก่อนล่วงหน้า สำหรับผู้ที่มาโดยไม่ได้นัดหมายอาจไม่สามารถทำได้ในวันนั้นหากมีผู้นัดหมายล่วงหน้าเต็มแล้ว

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

 • ข้อมูลที่ผู้ร้องฯ กรอกในแบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร หากกระทรวงการต่างประเทศตรวจสอบพบว่าข้อมูลในแบบฟอร์ม- ไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ได้แก่ คำนำหน้านาม(นางสาว หรือ นาง) ชื่อ(ในกรณีเปลี่ยนชื่อ)นามสกุล(ในกรณีที่สมรส หรือ หย่า) ก็จะส่งคำร้องฯ กลับเพื่อให้แก้ไข ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ร้องฯ อาจต้องเดินทางไปยื่นคำร้องและบันทึกข้อมูลใหม่ทั้งหมด
 • ในกรณีที่ผู้ร้องประสงค์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล และสถานภาพการสมรสในหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องตามความเป็นจริงในปัจจุบัน ผู้ร้องฯ ต้องดำเนินการแก้ไข/ เปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของตนที่ประเทศไทยให้ถูกต้อง ก่อนยื่นขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่เนื่องจาก ไม่อนุญาตให้แก้ไข / เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลใด ๆ ในเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่ได้ออกไปแล้ว ทั้งนี้ หากต่อมาภายหลังผู้ร้องฯ ประสงค์จะแก้ไข / เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลใด ๆ ผู้ร้องฯ จะต้องยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่

หมายเหตุ: หากผู้ร้องฯ ไม่สะดวกที่จะเดินทางกลับไปแก้ไขข้อมูลทะเบียนราษฎรด้วยตนเองที่ ประเทศไทย ผู้ร้องฯ สามารถมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ โดยติดต่อขอทำหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

 

Downloads:
แบบฟอร์มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส

แบบฟอร์มบันทึกการสอบสวน

หนังสือยินยอม ให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง

บันทึกการสอบปากคำ เพื่อยืนยันสถานภาพการสมรสและอำนาจการปกครองบุตร
 Information
 on Thailand     

-Government
-Thailand Info
-Tourism Info
-Tourism of Thailand
-Medical Tourism
-Festivals & Events
-Thai Cuisine
-Trade Fairs
-Thailand Links
-Immigration Bureau
-Thai Embassies
-กรมการกงสุล
-กระทรวงการต่างประเทศ
-Embassy of Canada to Thailand
 ถวายพระพร
ถวายพระพร online
 BIC/ข้อมูลธุรกิจ
-ศุนย์ธุรกิจสัมพันธ์
-BIC Canada
-BIC Worldwide
-BOI
-Think Asia Invest Thailand
-Fact Sheet
-Thailand-Western Canada Economic Brief
 Photos&VDOs
 สำหรับคนไทย
-เตรียมพร้อมเหตุฉุกเฉิน
-เกิดเหตุฉุกเฉิน
-คู่มือคนไทยในBC
-สิ่งที่ควรรู้สำหรับการเดินทางมาแคนาดา
-หมายเลขฉุกเฉินสำหรับติดต่อ สกญ.
 Thai Products
-Doi Chaang Coffee
-Doi Chaang News
-DoiChaang VDO
ภาพเป็นข่าว1
ภาพเป็นข่าว3
ภาพเป็นข่าว4

Royal Thai Consulate General - Vancouver
1040 Burrard Street, Vancouver, BC   V6Z 2R9
Tel. (604) 687-1143    Fax (604) 687-4434    info@thaicongenvancouver.org

This site is best viewed using Internet Explorer 6+