สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์

มณฑลบริติชโคลัมเบีย ประเทศ แคนาดา

การจดทะเบียนสมรส

การขอจดทะเบียนสมรส ผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องเดินทางไปดำเนินการด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ โดยขอให้จัดส่งสำเนาหลักฐานและเอกสารต่างๆ พร้อมแบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนสมรสให้สถานกงสุลใหญ่ ฯ เตรียมการล่วงหน้าก่อน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อ เพื่อกำหนดวันนัดหมายจดทะเบียนสมรสให้ในโอกาสต่อไป

หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

  1. แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ ที่ได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
  2. แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนสมรส ที่ได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
  3. หนังสือเดินทางของผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่
  4. บัตรประจำตัวประชาชนไทย และ/หรือ ทะเบียนบ้าน
  5. ในกรณีที่ผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสเคยจดทะเบียนสมรสตามกฏหมายไทย จะต้องนำใบสำคัญแสดงการหย่า ที่ทางราชการไทยออกให้ไปแสดงด้วย
  6. หากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายได เคยจดทะเบียนสมรสตามกฏหมายของประเทศอื่นมาก่อน โปรดนำเอกสารแสดงการหย่าตามกฏหมายของประเทศนั้นๆไปแสดงด้วย

การจดทะเบียนสมรสไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม


ดาวน์โหลดใบสมัคร (แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์)

ในการเปิดไฟล์แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ซึ่งอยู่ในรูปแบบ PDF ท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน ถ้าท่านยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าวโปรดคลิ้กที่ลิงค์ด้าน ล่างเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ (PDF Format)
คำร้องขอจดทะเบียนสมรสP.1 (PDF Format)
คำร้องขอจดทะเบียนสมรสP.2 (PDF Format)
 
Download Acrobat Reader 5